>>>>  ปะการังงาม   น้ำทะเลใส   หาดทรายขาว   มะพร้าวเยอะ   Nice coral   Crystal bluesea   White sand   and Million of coconut  <<<<
<<<<< ยินดีต้อนรับ สู่เกาะสมุย...มรกตแห่งอ่าวไทย Welcome to Samui 'A UniqueS tourist Destination >>>>>


นายศิริชัย  อิ่มดำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกมะพร้าวทดแทน
โครงการอบรมธรรมะร่วมกับการทำงานบริการสังคม
ของสำนักงานคุมประพฤติเกาะสมุย
เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ  สถานีเรือสมุย (แหลมโจรคร่ำ)
หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[๔/๑๒/๒๕๕๖]


คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา
ระดับตำบล  ตรวจสอบพื้นที่แปลงยางพารา
ของเกษตรกร
เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
ณ  บ้านเกาะพลวย
หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[๒๗/๑๑/๒๕๕๖]ข่าวประชาสัมพันธ์
# ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "มหกรรมปาล์มน้ำมันไทยแลนด์ สุราษฎร์ธานี ๒๕๕๖" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
ณ อาคารแสดงสินค้า ๑ (โค-อ๊อฟ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงานประกอบด้วย นิทรรศการองค์ความรู้ด้านปาล์มน้ำมัน
เสวนาทางวิชาการ ตลาดนัดสินค้าเกษตรและอื่นๆ
# เชิญเกษตรกรทุกท่าน แจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อ
ประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติและการเข้าร่วม
โครงการของภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๖  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่
# ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)
เปิดรับสมัครฝึกอาชีพการเกษตรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

   


     


     

     


ปรับปรุง วันที่  ๔  ธันวาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๓๐ น.