สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย
จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
"
ตามโครงการชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการ
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๔
ณ  ที่ทำการคณะกรรมการชุมชนบ้านเขาแพง
หมู่ที่ ๒ 
ตำบลแม่น้ำ  อำเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ป้องรัฐ  ภาพ / อาทิตย์ รายงาน